historia_SCU_001

La primera llavor del que és ara l’Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i Balears, es va produir un 15 de gener de 1872, quan un grup d’estudiants de Medicina, descontents del tipus de docència que s’impartia a la Facultat, varen crear una Entitat que varen anomenar ‘El Laboratorio‘.
Aquesta idea d’agrupació, dirigida a complementar la deficient docència rebuda, va ésser ben vista per alguns catedràtics que s’hi van afegir.

A l’any 1877, un grup d’il·lustres metges catalans varen crear l’Acadèmia de Ciències Mediques i el 5 d’abril de 1878 es fusionaren amb ‘El Laboratorio‘.
Això era un fet natural, donat que ambdós institucions tenien una mateixa finalitat: Promoure el desenvolupament de les Ciències de la Salut. L’Acadèmia intenta aglutinar totes aquelles disciplines de la salut sota un mateix paraigües.

Així la Societat Catalana de Cirurgia i la Societat Catalana de Pediatria, que havien nascut de manera independent, entren en el si de l’Acadèmia, sense perdre la seva identitat. Actualment, l’Acadèmia compta amb una vuitantena de Societats i Associacions, que tenen un paper principal en el govern de aquesta Institució.

La primera Associació d’uròlegs catalans, que amb el temps esdevindrà la Societat Catalana d’Urologia, fou creada l’abril de 1944 i va ésser el seu primer president el Dr. Francesc Serrallach Julià.

historia_SCU_002

La nostra Societat ha mantingut, al llarg del temps, reunions i sessions científiques per tal de mantenir al dia els coneixements de la nostra disciplina.
La filosofia de l’Acadèmia contempla la realitat de les comarques catalanes i per aquest motiu es creen las seves filials. Quasi una vintena són ubicades en el territori català.

L’any 1967, s’afegeix a l’Acadèmia, la filial de Palma de Mallorca i es aleshores quan la institució passa a anomenar-se Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i Balears. Altres filials de les Illes es sumen a aquesta iniciativa i també ho fa la Societat Andorrana de Ciències.

L’Acadèmia obre les portes a totes aquelles disciplines relacionades amb la salut. Amb aquesta intenció, a Perpinyà, l’any 1976, s’estableix aquesta interrelació entre tots aquests professionals.

L’Acadèmia com entitat unificadora de tots el professionals de la salut, ofereix a tots els seus membres, sigui quina sigui la Societat o Associació a la que pertanyin, tots els recursos de que disposa, amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament de les respectives branques del coneixement sanitari.